Dekret J.E. abp. Józefa Górzyńskiego, Metropolity Warmińskiego w sprawie podręczników do nauczania religii

W trosce o poziom nauczania religii w przedszkolach i szkołach na terenie Archidiecezji Warmińskiej, biorąc pod uwagę, normy Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan.775 § 1,kan.827 § 1), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii(par. 4)i Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce ( pkt. 96 i 135 ) oraz po zasięgnięciu opinii osób odpowiedzialnych za katechizację w naszej archidiecezji, specjalistów z zakresu katechetyki ,prawa kanonicznego, historii Warmii oraz jej dziedzictwa religijno-kulturowego, a przede wszystkim uwzględniając dobro katechizowanych, postanawiam, iż od 1 września 2017 r. na terenie Archidiecezji warmińskiej będą obowiązywały podręczniki Wydawnictwa Katechetycznego Sp. z o.o. – Edycja Warmińska.

Nowe podręczniki w roku szkolnym 2017/2018 należy wprowadzić w klasach I, II, III, IV, VII szkoły podstawowej i w I klasie szkoły średniej.

Uwzględniając obieg używanych podręczników, zezwalam na korzystanie z dotychczasowych opracowań (wydanych przez inne wydawnictwa) w klasach V i VI szkoły podstawowej, II i III gimnazjum oraz wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych z wyjątkiem pierwszej, w nieprzekraczalnym terminie do zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Podręczniki wydane przez Wydawnictwo Katechetyczne Sp. z o.o. zostały opracowane przez zespół katechetów związanych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, któremu przewodniczy ks. prof. Piotr Tomasik. We wszystkich podręcznikach zamieszczone zostały dwa lub trzy tematy, przygotowane przez zespół katechetów z Archidiecezji Warmińskiej, któremu przewodniczył ks. dr Adam Bielinowicz.

Abp Józef Górzyński, Metropolita Warmiński

L.dz. 432/2017 Olsztyn, dnia 05 maja  2017 r.

Numery programu i podręczników dostępne są na stronie: http://wydawnictwokatechetyczne.pl

Wydawnictwo Katechetyczne prześle katechetom darmowe pakiety podręczników ucznia (forma książkowa) i metodyczny (pdf). Formularz zamówienia został dołączony do maila z dnia 5 maja 2017. Podręczniki będą rozsyłane pod koniec czerwca. Osoby, które nie otrzymały formularza zamówienia, proszę o kontakt tel. 89 524 71 60.